Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport

Eestis on probleemiks transporditaristu ebapiisav tase. Meie konkurentsivõimele on aga ohutud rahvusvahelised ühendused ja liikumisvõimalused hädavajalikud. Parandamaks ettevõtete ligipääsu olulistele turgudele, samuti inimeste liikumisvõimalusi, on oluline tagada ka lühemad ja usaldusväärsemad ühendusajad. Rahvusvahelistumine ja kasvav konkurents inim- ja finantskapitali pärast nõuab, et liikumine Eesti siseselt ning Eestisse ja siit välja on kiire, mugav ja turvaline (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020). Sealjuures peavad transpordivõimalused olema kättesaadavad võrdsel määral kõikidele inimestele, olenemata nende soost, vanusest, puudest vms.

Allpool on loetletud need jätkusuutliku transpordi kujundamise meetmed, mida tuleks rakendada, et taristu kujundamisel oleks esindatud ja tagatud huvi-ja sihtgruppide võrdne kohtlemine.
 

Meede 10.1 Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine
1) Projekti valikukriteeriumide hulka on lülitatud projekti mõju sotsiaal-demograafilisele olukorrale, sh eri vanuses ja rahvusest soogruppidest koosnevale elanikkonnale, sh puudega inimesed.

2) Ühistranspordi kasutuse tõusu indikaatorid tuuakse välja soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste lõikes.

3) Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– projektis loodud töökohtade arv sugude lõikes;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

 

Meede 10.2. Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine
1) Ühistranspordi kasutuse tõusu näitavad indikaatorid (rongireisijate arv aastas jms), tuuakse välja soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste lõikes.

2) Kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate kohta sugude lõikes ametikohtade/-astmete kaupa ning selle raames makstud töötasude andmed sugude lõikes, sh projekti administreeriva personali kulu.

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne