Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneRiigivalitsemise ees seisvad probleemid on valdkondi läbivad ning nõuavad paljude osapoolte koostööd ja vastutuse paindlikku jagamist. Kasvama peab võimekus pikaajaliste ja valdkonnaüleste probleemidega toime tulla. Samal ajal tuleb tulemused saavutada tõhusama
ja fokusseerituma riigiaparaadiga. Paranema peab poliitika kujundamise kvaliteet, mis tähendab võimet õigeaegselt probleeme märgata ja piiritleda, selgeid eesmärke ja eelistusi seada, oskust pakkuda välja toimivaid lahendusi, jaotada ülesandeid ja vastutust, tagada
prioriteetidest lähtuv rahastus (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Riigivalitsemise baaskompetentside hulka kuulub soolise võrdõiguslikkuse kui üldise hüve silmaspidamine ja põhiseaduslike eri alustel diskrimineerimist keelavate ning võrdse kohtlemise seaduses sätestatud normide tundmine. Tulenevalt EL aluslepingutest on nimetatud teadmised läbivateks teemadeks ja eesmärkideks kõigis EL valdkondlikes komisjonides ning seega nõutavad ka EL otsustusprotsessides osalemisel.

Sooline ebavõrdsus on struktuurne probleem, mis vajab selle vähendamiseks pikaajalisi ja valdkondade üleseid ning teadmispõhiseid meetmeid. Mõjude hindamist soo aspektist, sootundlikku eelarvestamist ja soolisi analüüse käsitletakse kõigis meetmes kavandatud tegevustes.

Meede 12.1. Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu
1) Kõigile sihtrühmadele ettenähtud koolitustes peaks käsitlema EL-i viie põhiväärtuse (sh võrdsus) ja arengueesmärkide (sh sooline võrdsus) ning riigi tasandil võetud eesmärkide tähendust ja olemust.

2) Ette on nähtud SoVS ja VõrdKS kui kõiki valdkondi läbivate seaduste rakendamist toetavad koolitus- ja arendustegevused.

3) Soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise alased koolitused kuuluvad avaliku sektori koolituskavasse. Kuna ametnikkond pidevalt muutub ja uueneb, toimuvad vastavad koolitused nii baas- kui jätkukoolituste raames.

4) Poliitika kujundamiseks ja elluviimiseks vajaliku soolise mõju hindamise ja analüüsimise võimekuse tõstmiseks korraldatakse spetsiifilisi koolitusi eri valdkondade sihtgruppidele.

5) Avaliku sektori personalijuhid saavad vajaliku ettevalmistuse riigi personalipoliitika valge raamatu soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alaste ettepanekute tõhusaks rakendamiseks.

6) Keskastme juhtide juhtimiskvaliteedi ja võimekuse tõstmisel peetakse silmas vajadust toetada naissoost ametnike liikumist kõrgematele juhtimistasanditele, et saavutada senisest suurem sooline tasakaal kõrgema taseme juhtide hulgas.

7) Valdkondlike poliitikate ja organisatsioonijuhtimise analüüside, uuringute ja ümberkorralduste elluviimise käigus on analüüsitud ja hinnatud soolise struktuuri mõju organisatsioonis ja muudatuste mõju soolisele võrdõiguslikkusele, sh soosuhetele organisatsioonis. Kaasatud on teemavaldkonna eksperdid, soouurijad.

8) Organisatsiooni võimekuse hindamisel arvestatakse organisatsioonikultuuriga, mis toetab soolist võrdsust ja pakub võrdseid võimalusi eri vanuses, rahvusest ja puudega isikutele. Küsimus on töötajate poolt õigluse tunnetamises ja sellega seotud motiveerituses.

9) Metoodikate, õppematerjalide, juhiste ning koolitus- ja arenguprogrammide väljatöötamisel ning nende avalikustamisel välditakse sooliselt, vanuseliselt, rahvuslikult diskrimineerivaid kuvandeid ja tekste.

10) Kohaliku ja regionaalse tasandi arendusvõimekuse üheks osaks on demograafilise olukorra analüüsimise oskus ning soopõhise statistika kasutamine strateegiliste ülesannete püstitamisel.

11) Loodavad õppematerjalid, juhendid, metoodikad ja mudelid käsitlevad soolisi aspekte ning koolitused ja konsultatsiooniteenused arvestavad naiste ja meeste erinevate vajaduste ning võimalustega.

 

Meede 12.2. Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine
1) Loodud on soolõime rakendamise eksperdirühm.

2) Õigusloome juristidele on ette nähtud inimõigustealane koolitus.

3) Soolise mõju analüüse kasutatakse poliitiliste otsuste langetamisel.

4) Riigikantselei strateegiabürool on vajalikud kompetentsid, et hinnata soolise mõju analüüside kvaliteeti ja asjakohasust.

5) Tulevikuanalüüside tellimisel nõutakse sooliste aspektide käsitlemist.

6) Õigusanalüüside tegemisel arvestatakse tõsiasja, et inimesed käituvad sooliste olenditena ning ühel normil võib olla naistele ja meestele erinev mõju.

 

Meede 12.3. Avalike teenuste pakkumise arendamine
Meetme indikaatoriteks on:
– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga 16–74-aastaste naiste ja meeste seas;
– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga nais- ja meessoost ettevõtjate hulgas;
– avalikest e-teenustest teadlike naiste ja meeste osakaal.