Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus

Antud prioriteetse suuna investeerimisprioriteediks on energiatõhususe, aruka energiajuhtimise ja taastuvenergia kasutamise toetamine avalikus taristus, sealhulgas üldkasutatavates hoonetes ja eluasemesektoris.

Elamusektori kaasajastamine, avaliku ruumi parendamine ja taastuvenergia kasutuselevõtu toetamine aitavad suurendada energiasäästu ja –varustuskindlust, parandada elukeskkonda ning avaldada positiivset mõju keskkonnale ja majandusele.

Parem energiatõhusus tõstab inimeste heaolu ja elustandardit. Sealjuures peab silmas pidama, et ka projektide rakendamisel oleks erinevad huvigrupid kaasatud ja võrdne kohtlemine tagatud ja edendatud.
 
Meede 6.1. Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.
Meede 6.2. Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne
Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– soojuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.
 

Meede 6.3. Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:
– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
– rekonstrueeritud tänavavalgustuse mõju turvalisuse tajumisel soo, rahvuse, vanusgruppide ja puudega inimeste järgi;
– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

 

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne