Õiguspraktikule

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes jälgib võrdse kohtlemise seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes leiab, et teda on diskrimineeritud tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, vanuse, puude, nahavärvuse, seksuaalse sättumuse, veendumuste, usundi või ametiühingusse kuulumise tõttu (SoVS § 3 lg 1 p 3; VõrdKS § 2 ja 16).

Volinik nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel (VõrdKS § 16 p 1). Võrdõigusvoliniku kantselei abistab isikuid diskrimineerimisvaidlustes nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Vaidluse esemeks võivad olla lapsehoolduspuhkuselt naasnud vanemate töötingimused (eelkõige töötasu), nais- ja meestöötajate erinevad töötasud või tasustamise viisid võrdväärse töö eest, aga ka lapsehoolduspuhkuselt naasnud naiste töölepingute ebaseaduslikud lõpetamised.

2013-2015 viiakse voliniku kantseleis läbi projekt “Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni”. Muu hulgas on eesmärgiks tõhustada õiguskaitset diskrimineerimise vaidlustes ning tõsta õigusprofessionaalide teadlikkust sugude võrdõiguslikkusest ja võrdse kohtlemise põhimõttest. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse strateegilist hagelemist (ingl k strategic litigation) nii soolise kui ka mitmese (st mitme erineva tunnuse tõttu diskrimineerimine) diskrimineerimise juhtumite lahendamisel. Selleks valib volinik nimetatud perioodil välja õiguspoliitiliselt olulised diskrimineerimisjuhtumid, milles soovitakse jõuda kohtulahendini ning kujundada seeläbi kohtupraktikat, tõhustada hüvitiste väljamõistmise näol õiguskaitsevahendeid jne.

Strateegiline hagelemine annab võimaluse minna kohtusse uute ja seni kohtulikust arutelust kõrvale jäänud soolise ja mitmese diskrimineerimise kaasustega. Hagelemise tulemusena peaks tõhustuma õiguskaitse soolise ja mitmese diskrimineerimise juhtumites ning kasvama teadlikkus naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõttest, eelkõige peaks tekkima kohtunike ning advokaatide seas õigusprofessionaale, kes tunnevad soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse rakendamise spetsiifikat.

Projekti raames koolitatakse advokaate ja teisi praktiseerivaid juriste. Esimene koolitus toimus 2013. aasta detsembris. 2015. aastal toimub seminar, kus tutvustatakse strateegilise hagelemise tulemusi ning õiguspraktilisi küsimusi.

Voliniku kantselei teeb koostööd advokaadibüroodega diskrimineerimise läbi kannatanud isikute huvide kaitsmise eesmärgil.

Võrdõigusvoliniku kantselei panus strateegilise hagelemise ettevõtmises seisneb diskrimineerimisalase ekspertteadmise pakkumises kohtuprotsessis kannatanut esindavale õiguseksperdile/advokaadile ning hagemisega seotud kulude, sh advokaaditasude, riigilõivude ja muude kohtukulude katmises.

Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda õiguspraktik ka väljaspool ülalnimetatud projekti tegevusi nõu saamiseks, kui nõustatakse või esindatakse töövaidluskomisjonis või kohtus diskrimineerimist kogenud inimest.