Riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustele

Tavaliselt seostame oma poliitilisi ootusi riiklike küsimustega, kuid meie igapäevased vajadused rahuldatakse ning probleemid lahendatakse kohaliku omavalitsuse tasandil. Kohalikud omavalitsused on sõltumata võimu tsentraliseerituse astmest oluliste teenuste pakkujateks. Küll erineval moel, kuid tavaliselt vastutavad nad hariduse, hoolekande, keskkonnakaitse, elamumajanduse, sanitaarküsimuste, tervisekaitse, ühiskondliku transpordi, turvalisuse ja teiste tähtsate teenuste eest.

Teenuse pakkuja ja otsuste tegija tähtsa rolli kõrval on kohaliku omavalitsuse asutused ka tööandjateks, mõjukateks sotsiaalpartneriteks ning kanaliks, mille kaudu liigub informatsioon. Kõigi nimetatud ülesannete tõttu on kohalikel omavalitsustel oluline roll soolise võrdõiguslikkuse edendamisel.

Soolise võrdõiguslikkuse seadusega on kohalikele omavalitsustele pandud ülesanne süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendada sugude võrdsust (§ 9). Nende ülesanne on muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. Strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates peavad kohaliku omavalitsuse asutused lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest. Samuti peab analüüsima, kuidas rakendatavad meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas. Edendamise kohustuse kohta saab pikemalt lugeda soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaandest alates lk 89.

Selleks, et kohalikud omavalitsused oleks jätkusuutlikud, võrdõiguslikkuse printsiipe järgivad ning demokraatlikud, tuleb soolise võrdõiguslikkuse aspekt lõimida kohaliku omavalitsuse kõikidesse poliitika- ja juhtimisvaldkondadesse. Eesmärk on saavutada olukord, kus naistel ja meestel on võrdne ligipääs otsustamisele ja teenustele ning neid koheldakse teenuste osutamisel võrdselt.

Soolõime strateegia rakendamise kohta loe pikemalt käesoleva veebilehe soolõime alajaotusest. Kuidas kohaliku omavalitsuse asutus peaks poliitikakujundamisel ja tööandjana sugude võrdsust edendama, saab lugeda järgmistest väljaannetest: