Sotsiaalkonstruktivistlik käsitlusviis

Sotsiaalkonstruktivistlikkäsitlusviis (ingl social constructivism) tunnistab, et soolisi erinevusi põhjustavad suurel määral väliskeskkond ja sotsialiseerimine, eitamata samas sooliste erinevuste bioloogilis-füsioloogilisi tegureid.