Sugu

Tavaarusaamas võrdsustatakse sugu tihti naiste ja meeste bioloogilise erinevusega. Kuna naiseks ja meheks olemist on aga erinevatel ajastutel ja erinevates kultuurides tõlgendatud väga erinevalt, võeti 1970ndatel kasutusele sotsiaalse soo mõiste. Sotsiaalne sugu ehk soo sotsiaalne tegur tähistab nais- või meessoole omistatavaid omadusi ja rolle, mis on konkreetses ühiskonnas sotsiaal-kultuuriliste protsesside tagajärjel välja kujunenud ja kinnistunud. Need naistele ja meestele omistatud rollid mõjutavad naiste ja meeste käitumist, võimaluste erinevust ning suhteid ühiskonnas. See on arusaam sellest, mida peetakse ühiskonnas naiselikuks või mehelikuks. Soo bioloogiline ja sotsiaalne tegur toimivad omavahel tihedas vastastikuses koosmõjus ning nüüdisaegsed soouuringud ei lähtu enam rangelt eristatud bioloogilisest ja sotsiaalsest soost, sest kultuurinormid mõjutavad ka seda, kuidas mõistame bioloogiat. Pigem peetakse nüüdisajal mõistet „sugu“ kasutades silmas sotsiaalselt konstrueeritud kategooriat.