Usutunnistuse või veendumuste tõttu ahistamine

Inimese usuliste tõekspidamiste, dogmade, tema usu väliste märkide (riietusesemed, ehted vms) naeruvääristamine või solvavate üldistuste tegemine on ahistamine usutunnistuse tõttu.
Kõik inimesed on kaitstud selle eest, et neid ei solvataks, alandataks või halvustataks nende usutunnistuse või veendumuste pärast.

Näiteks on ahistamine see, kui toitlusasutuse töötajad solvavad ja halvustavad pidevalt oma kaastöötajat, kes on oma maailmavaate tõttu vegan.

Ahistamine on:

  • inimesele soovimatu käitumine
  • alandab tema väärikust
  • loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna.

Ahistamist puudutavate juhtumite puhul on probleemiks tõendamine. Vaid kannatanu ütlustest võib jääda väheks. Seepärast on oluline, et kannatanu märgiks juhtunu kuupäevaliselt ja kellaajaliselt üles. Kui toimuvat juhtuvad pealt nägema teised isikud, siis peaks ka selle igaks juhuks üles märkima, sest selliste situatsioonide korral võivad oluliseks tõendiks olla just pealtnägijate ütlused.

Ahistamise puhul on soovitav pöörduda kõigepealt oma tööandja poole, kes peab tagama selle, et ahistamine lõpetataks ning et kannatanu ja teised töötajad oleksid sellise käitumise eest edaspidi kaitstud. Kui tööandja ei võta ahistamise suhtes midagi ette või on ise ahistaja, siis võib pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole.