Sugu

Inimese sünnipärane sugu ei tohi piirata tema võimalusi kujundada oma elu ning rääkida kaasa teda ümbritseva ühiskonna asjades. Naistel ja meestel on Eesti seaduste järgi võrdsed õigused kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Sooline diskrimineerimine ehk sooline ebavõrdne kohtlemine on see, kui ühte inimest koheldakse tema soo tõttu halvemini kui teist inimest. Ebavõrdse kohtlemise põhjuseks on kõige sagedamini eelarvamused ja hoiakud, mis takistavad nägemast konkreetset inimest – tema väärtust, oskusi ja võimeid. Traditsioonilised vaated soorollidele võivad mõjutada tööandjat otsustama värbamisel või edutamisel kandidaadi kasuks tema soo tõttu, mis viib diskrimineerimiseni.

Sooline diskrimineerimine on Eestis keelatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega.

Otsene sooline diskrimineerimine
Kaudne sooline diskrimineerimine
Sooline ahistamine
Seksuaalne ahistamine
Millistes eluvaldkondades on sooline diskrimineerimine keelatud?
Mis ei ole sooline diskrimineerimine?
Kelle poole pöörduda?