Meeste ja naiste võrdsuse edendamine Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisel

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise perioodi 2014–2020 üldine eesmärk on panustada strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisse. Struktuurifondidest rahastatava ühtekuuluvuspoliitika eeltingimustena peetakse silmas nii majandusliku, sotsiaalse kui ka looduskeskkonna harmoonilist, tasakaalustatud ning jätkusuutlikku arengut, sh naiste ja meeste tööhõive kõrge taseme saavutamist, meeste ja naiste võrdsust ning diskrimineerimise vältimist ja puuetega inimestele juurdepääsu tagamist.  Eelnimetatud eesmärgid ja põhimõtted on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrustega.

  1. Euroopa Liidu tasand
  2. Liikmesriigi tasand