Euroopa Liidu tasand

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on tunnistatud Euroopa Liidu lepingu Lissaboni versioonis üheks aluspõhimõtteks. Lepingu artikkel 2 sätestab, et Euroopa Liit on riikide kogukond, kus valitsevad pluralism, võrdne kohtlemine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.

Euroopa Liidu lepingus on öeldud, et liit võitleb sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset, naiste ja meeste võrdõiguslikkust, põlvkondade solidaarsust ja laste õiguste kaitset.

Euroopa Liidu toimimise lepingu II jaotises „Üldkohaldatavad sätted” sätestab artikkel 8 soolõime kõigis ELi poliitikavaldkondades, väites, et kõigi oma asjaomaste meetmete puhul on liidu eesmärk meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine.

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt (2011–2020) kutsub liikmesriike rakendama meetmeid strateegia „Euroopa 2020” rakendamiseks. Paktis loetletud meetmed jagunevad kolme valdkonna vahel: meetmed sooliste palgaerinevuste kaotamiseks ja soolise segregatsiooni vähendamiseks tööturul; meetmed naiste ja meeste töö ja pereelu ühitamiseks ja meetmed igasuguse naiste vastu suunatud vägivalla kaotamiseks.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused struktuurifondide rakendamiseks. Määrustega sätestatakse muuhulgas nõuded soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja soolise aspekti lõimimiseks ning aruandluseks. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrused on otsekohalduvad.