Ühissätete määrus

Ühissätete määrusega kehtestatakse ühised eeskirjad, mida kohaldatakse ühises raamistikus toimivate fondide (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond) kohta.

Määrus sätestab muuhulgas horisontaalsete ehk läbivate põhimõtetega arvestamise nõuded (sh meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine ja diskrimineerimise ärahoidmine) programmide ettevalmistamisel ja elluviimisel ning partnerlusleppe ja rakenduskavade koostamisel. Nii artikli 7 kui ka artikli 96 lõike 7 alapunktide b ja c sõnastus viitab soolise võrdõiguslikkuse kaksikstrateegiale.

  • Artikli 5 kohaselt peavad liikmesriigid programmide ettevalmistamise ja rakendamise protsessi läbivalt kaasama organid, kes vastutavad soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise vältimise edendamise eest. Vastavalt artiklile 48 hõlmab see ka eelpool nimetatud organite osalemist programmide seirekomisjonides.

 

  • Artikli 7 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et kogu programmide ettevalmistamise ja elluviimise ajal võetakse arvesse ja toetatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning sooküsimuste lõimimist seoses programmide seire, aruandluse ja hindamisega.

 

  • Artikli 15 lõike 1 alapunktide a ja v kohaselt peab partnerluslepe sisaldama infot, kuidas artiklites 5, 7 ja 8 osutatud horisontaalseid põhimõtteid ja poliitikaeesmärke Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel (sh soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja sooküsimuste lõimimine) kohaldatakse.

 

  • Artikli 19 lõike 1 kohaselt hindavad liikmesriigid oma institutsioonilise ja õigusliku raamistiku kontekstis ja programmide või vajaduse korral partnerluslepingute ettevalmistamise raames, kas XI lisa II osas esitatud üldised eeltingimused, sh eeltingimused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja diskrimineerimise vältimiseks on nende programmide prioriteetidega taotletavate eesmärkide suhtes kohaldatavad ning kas kohaldatavad eeltingimused on täidetud.

 

  • Artikli 19 lõike 2 kohaselt esitatakse partnerluslepingus riigi tasandil kohaldatavate eeltingimuste täitmise hinnangu kokkuvõte ning nende eeltingimuste puhul, mis ei ole partnerluslepingu esitamise päeval lõikes 1 osutatud hindamise kohaselt täidetud, esitatakse võetavad meetmed, vastutavad asutused ning meetmete elluviimise ajakava. Igas rakenduskavas määratakse kindlaks, millised XI lisa II osas esitatud üldised eeltingimused on rakenduskava suhtes kohaldatavad ning millised neist on lõikes 2 osutatud hindamise kohaselt täidetud partnerluslepingu ja programmide esitamise kuupäevaks. Juhuks kui kohaldatavad eeltingimused ei ole täidetud, sisaldab rakenduskava võetavate meetmete kirjeldust, vastutavaid asutusi ja meetmete elluviimise ajakava. Liikmesriigid täidavad need eeltingimused hiljemalt 31. detsembriks 2016 ja annavad aru nende täitmisest hiljemalt iga-aastases rakendusaruandes 2017. aastal vastavalt artikli 50 lõikele 4 või eduaruandes 2017. aastal vastavalt artikli 52 lõike 2 punktile c.

 

  • Artikli 27 lõige 5 kohaselt tuleb igas programmis, välja arvatud üksnes tehnilist abi hõlmavad programmid, vastavalt fondispetsiifilistele eeskirjadele kirjeldada meetmeid, mida tuleb võtta, et arvestada artiklites 5, 7 ja 8 sätestatud põhimõtteid, sh panustamist meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisse ja sooküsimuste lõimimisse.