Liikmesriigi tasand

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise perioodil 2014–2020 sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel kõiki viit fondi (Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) hõlmav partnerluslepe, mis on Euroopa Liidu vahendite kasutamise alusdokument. Selles lepitakse kokku peamised rahastamisprioriteedid, võimalikud eeltingimused vahendite kasutamiseks, eesmärgid ja nende saavutamise näitajad ning vahendite administreerimise üldine korraldus.

Partnerlusleppe alusel koostatakse rakenduskavad, milles kirjeldatakse konkreetsemad Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused (sh fondide kaupa), meetmed ning nende rahastamine. Eesti koostas ühtse rakenduskava, mis hõlmab kõiki ühtekuuluvuspoliitika fonde (ESF, ERF ja ÜF). Eraldi koostati põllumajanduspoliitika fondide rakendamiseks maaelu arengukava ning Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava.

Struktuurivahendite planeerimine toimub ülevalt alla Euroopa Liidu tasandilt liikmesriigi tasandile ning programmi-projekti tasandile.

Et seirata ja hinnata läbivate põhimõtetega arvestamist, tuleb igal struktuurivahendite planeerimise tasandil (nii rakenduskavades kui ka programmides-projektides) seada nendega seotud eesmärgid ja indikaatorid. Läbivate põhimõtetega nt sooline võrdsus seotud eesmärkide saavutamist jälgitakse ja hinnatakse suunaga alt üles ehk programmi-projekti eesmärgid on rakenduskava meetme tulemuslikkuse hindamise sisend jne.