Programmid ja projektid

Programmi tasandil tähendab soolõime seda, et naiste ja meeste võrdsuse edendamise põhimõtted tuleb kirjeldada:

  • programmi dokumentides,
  • toetuse andmise tingimuste määrustes,
  • kommunikatsiooniplaanides,
  • seire- ja hindamissüsteemides.

Sugupoolte aspekti tuleb silmas pidada programmi või projekti tegevuste kavandamise ja rakendamise kõigis etappides, st tuleb analüüsida, kuidas üks või teine tegevus avaldab mõju meeste ja naiste olukorrale, igapäevaelule, mille poolest need olukorrad erinevad, milles väljendub ebavõrdsus ning mis on selle põhjus. Programmi või projekti tasandil saab määratleda, milliseid läbivate põhimõtete rakendamist toetavaid tegevusi on plaanitud teha.

Programmide rakendamise koordineerimiseks vajalik soolise võrdõiguslikkuse kompetentsus hõlmab teadmisi ja oskusi

 •soolise aspekti lõimimiseks programmide koostajatele ja avatud taotlusvoorude rakendajatele suunatud juhenditesse;
•soolise aspekti lõimimiseks avatud taotlusvoorude toetuse andmise tingimustesse ja taotlusvormidesse;
•projektide valikul kriteeriumite seadmiseks, mis võtavad arvesse ka läbivatesse teemadesse – meeste ja naiste võrdsus ja diskrimineerimise vältimine – panustamist;
•soolise aspekti lõimimise asjakohasuse hindamiseks programmides ja projektides.