Mis on soolõime?

Pea iga valdkondlik poliitika avaldab otsest või kaudset mõju meeste ja naiste elukvaliteedile. Soolõime (ingl gender mainstreaming) strateegia rakendamise eesmärk on kindlustada, et kõikide poliitikameetmete või tegevuste kavandamisel ja elluviimisel peetakse silmas soolist võrdõiguslikkust. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse poliitika planeerimisel ja rakendamisel süstemaatiliselt arvesse. Planeerimise etapis hinnatakse poliitiliste otsuste võimalikke tagajärgi meeste ja naiste vahelisele võrdsusele veendumaks, et meetmete rakendamise tulemusena ei asetataks ühte sugupoolt ebasoodsamasse olukorda.

Eestis on soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja soolõime kohustus kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega (§ 9-11). Seaduse kohaselt peavad riigi- ja kohalike omavalitsuste asutused soolist võrdõiguslikkust edendama süstemaatiliselt ja eesmärgistatult. Vajaduse korral tuleb muuta tingimusi ja asjaolusid, mis takistavad soolise võrdõiguslikkuse saavutamist. Soolist aspekti tuleb arvesse võtta kõigis poliitikavaldkondades ja kõigis tegevustes, et saavutada võrdsus meeste ja naiste õigustes, kohustustes, vastutuses ja võimalustes.

Kõiki ettepanekuid ja otsuseid tuleb kaaluda soolist aspekti arvesse võttes, et selgitada välja nende otsuste võimalikud tagajärjed meeste ja naiste elukvaliteedile. Avalikud teenused peavad olema kujundatud nii, et need oleksid meestele ja naistele võrdselt ligipääsetavad, võrdselt hea kvaliteediga ja kohandatud vastavaks mõlema soogrupi vajadustega. Soolõime rakendamine on eriti oluline haridus-, töö-, tervishoiu-, sotsiaal- ja majanduspoliitikas.

Soolõime muudab poliitika kujundamise inimesekesksemaks ning ressursside kasutamise efektiivsemaks.