„Euroopa 2020” ja soolõime strateegia

Euroopa Ülemkogu kiitis 7. märtsil 2011 heaks Euroopa soolise võrdõiguslikkuse uuendatud pakti (2011–2020). Paktis kinnitatakse, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi ja et soolise võrdõiguslikkuse poliitika on majanduskasvu, jõukuse ja konkurentsivõime saavutamise seisukohast ülitähtis.

Paktis rõhutatakse ka vajadust kaotada naiste ja meeste erinev kohtlemine tööturul ja sotsiaalkaitses, sh meeste ja naiste palgaerinevused, et täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid. Eelkõige keskendutakse soolise võrdõiguslikkuse seisukohast kolmele väga olulisele valdkonnale, milleks on tööhõive, haridus ja sotsiaalse kaasatuse edendamine (eelkõige vaesuse vähendamise kaudu), suurendades sel viisil Euroopa tööjõu kasvupotentsiaali.

Teine eesmärk on naiste ja meeste töö ja pereelu edendamine ja parema tasakaalu saavutamine kogu nende elu jooksul, et tõhustada soolist võrdõiguslikkust, suurendada naiste osalemist tööturul ning aidata kaasa demograafiliste probleemide lahendamisele.

Kolmas eesmärk on võidelda naistevastase vägivalla kõikide vormide vastu, et tagada naistele nende inimõigused ja saavutada sooline võrdõiguslikkus, sh eesmärgiga saavutada majanduskasv, mille hüved jõuavad kõigini.

Eelmainitud eesmärke peetakse saavutatavateks juhul, kui need saavad mingi laiema strateegia osaks, näiteks strateegia „Euroopa 2020”. 2013. aasta märtsis toimus Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee organiseeritud konverents „Soolise võrdõiguslikkuse mõõde strateegias „Euroopa 2020””. Konverentsi järeldustes on öeldud, et sooline võrdõiguslikkus peab olema seatud nii strateegia „Euroopa 2020” kui ka struktuurifondide uue perioodi (2014–2020) otseseks eesmärgiks, nagu seda on väljendatud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse paktis. Soolise perspektiivi puudumine strateegias „Euroopa 2020” on peamine takistus tööhõive ja majanduskasvu eesmärkideni jõudmisel. Konverentsil osalejad esitasid nii Euroopa Nõukogule, Euroopa Komisjonile kui ka liikmesriikidele järgmiseks struktuurifondide perioodiks hulga ettepanekuid, sh rõhutati, et komisjon peab võtma liidrirolli ning liikmesriikidele antavate soovituste kaudu viima nendeni sõnumit, et sooline võrdõiguslikkus on strateegia „Euroopa 2020” otsene eesmärk.