Millal on vaja võtta arvesse soolist aspekti

Projektides, mille tegevused või mõjud on suunatud inimestele, on kohane soolist aspekti arvesse võtta. Soolist aspekti tuleb arvesse võtta ka juhul, kui sekkumisvaldkonnas esineb meeste ja naiste vahel olulisi erinevusi kas esindatuses, ressursside (ressursside all peetakse silmas, mitte ainult raha, vaid ka aega, informatsiooni jmt) jaotuses või neile juurdepääsus.

Allpool olevad küsimused on abiks, et soolise aspekti arvestamise vajadus projektides kindlaks määrata.

  • Kas projekti tegevused on suunatud inimestele või avaldavad mõju inimeste igapäevaelule?
  • Kas meeste ja naiste olukorras, võimalustes, vajadustes, huvides ja rollides on olulisi erinevusi valdkonnas, millesse soovitakse projekti tegevustega sekkuda?
  • Kas meessoost ja naissoost sihtgrupile on vaja rakendada erinevaid tegevusi, et saavutada projekti soovitud eesmärk?

Kui vastus ühele nendest küsimustest on jaatav, on sooline aspekt projektis asjakohane.

Soolisi analüüse võib teha ka põhiprobleemi analüüsist eraldi, kuid sellisel juhul tuleb jälgida, et need kaks analüüsi oleksid omavahel seotud nii, et meeste ja naiste erinev olukord valdkonnas, millesse soovitakse sekkuda, oleks nähtav. Paremaid tulemusi annab siiski sookategooria sissetoomine põhiprobleemi analüüsimise protsessi.

Kui soolist aspekti võtta arvesse projekti ettevalmistamisel ja rakendamisel, tulevad paremini esile need varjatud mehhanismid, barjäärid ja ideoloogia, mis säilitavad soolist ebavõrdsust. Nendest teadlikuks saamine ja nende kahtluse alla seadmine toob lõppkokkuvõttes kasu mõlemale sugupoolele.

Näiliselt sooneutraalne lähenemine – me kohtleme kõiki võrdselt ehk me ei tee mingit vahet meestel ja naistel – ei võta tavaliselt arvesse naiste ja meeste erinevaid võimalusi ning vajadusi ja pigistab silma kinni probleemide ees, millega üks või teine sugu silmitsi seisab. Tegelikult viib teatud valdkondades naiste või meeste nähtamatus ühiskonnas nende tõrjutuseni. Programmid ja projektid ei ole reeglina sooneutraalsed, vaid peegeldavad ühiskonnas valitsevaid väärtusi, ideoloogiaid, poliitilisi suundumusi ja prioriteete.

Vaata ka väikeettevõtete kasvumudeli näidet.