Riskide hindamine

Hinnates projekti tegevuste läbiviimise ja tulemuste saavutamisega seotud riske, tuleks analüüsida ka võimalikke takistusi, mis võivad ette tulla meeste ja naiste võrdsuse eesmärgi saavutamisele suunatud tegevuste rakendamisel. Näiteks, kas riskidena on arvesse võetud sooliste stereotüüpide või struktuursete barjääride mõju, mis võivad üht või teist soogruppi takistada projektis osalemisel. Samuti tuleks ära näidata, milliseid tegevusi on nende takistuste ületamiseks kavandatud.

Näiteks võivad ettevõtluse arendamiseks antavate toetuste puhul sätestatud toetuse miinimummäärad või ettevõtte käibe alammäärad välistada taotleja abikõlblikkuse hindamisel naisettevõtjad, kelle ettevõtete käibed ja taotletavad summad on enamasti väiksemad. Koolituste kavandamisel peaks jälgima, et tagatud on juurdepääs ka nendele isikutele, kes peavad oma osalemisel arvestama pereliikmete eest hoolitsemisega.

Riskide all tuleks hinnata ka projekti personali soolise võrdõiguslikkuse alast kompetentsust ja vajaduse korral kavandada vastavate koolituste läbiviimist.