Projektide seire

Juba projektide planeerimise käigus tuleb mõelda sellele, kuidas hinnata eesmärgi saavutamise edukust, sh soolise võrdõiguslikkuse saavutamisse panustamise edukust. Tegevuste mõju meeste ja naiste olukorrale tuleb hinnata ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärgid tuleb paika panna juba projekti planeerimise faasis.

Projektide seire käigus kogutakse kvalitatiivset ja kvantitatiivset infot projekti tegevuste ja tulemuste kohta, et hinnata toetuse kasutamist ja seda, kuidas on püstitatud eesmärkide suunas toetuse abil liigutud. Soolist aspekti tuleb arvesse võtta ka vahekokkuvõtetes, mida tuleb koostada projekti jooksul ning rahastaja jaoks koostatavas lõpparuandes.

Selleks, et oleks võimalik hinnata läbivate teemade, nagu meeste ja naiste võrdsus, eesmärkide saavutamist, kogutakse projektis osalejate kohta andmeid soo järgi ja tuuakse lisaks juurde teised tunnused, nagu vanus, rahvus jmt. Jätkusuutlik on koguda nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid ja kasutada projekti seires indikaatoreid, mis annaksid soolise võrdõiguslikkuse aspektist olulist informatsiooni. Sugude kaupa vaid osalejate arvu kohta andmete kogumine ei ole piisav.

Tegevuskava täitmise seiret tehes on ühtlasi oluline jälgida, kas tegevuste elluviimisel on rakendatud soolõime strateegiat kavandatud mahus ja viisil.