Eesmärkide ja tulemuste planeerimine

Kui poliitikavaldkonna olukord, soolise ebavõrdsuse ilmingud selles ning meetme või programmi rakendamise võimalikud mõjud meeste ja naiste eludele on analüüsitud, tuleb järgmise etapina seada konkreetsed eesmärgid, et ebavõrdsust vähendada.

Kui mõjude hindamise tulemusena selgub, et programmi või meetme rakendamise tulemusena kehtiv soolise ebavõrdsuse olukord säilib või ühe sugupoole olukord võib halveneda, siis tuleb otsida mooduseid, kuidas meedet või programmi ümber kujundada nii, et see arvestaks paremini nii meeste kui ka naiste tegeliku olukorra ja vajadustega ning vähendaks lõhet meeste ja naiste sotsiaalmajanduslikus olukorras.

Selleks tuleb meetme või programmi põhieesmärke analüüsida soo aspektist lähtudes ja otsida vastust küsimusele, milline saaks olla konkreetse programmi panus meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisse konkreetses sekkumisvaldkonnas.

Kas pakutud tegevuste eesmärk esindab nii meeste kui ka naiste huve?

Kas eesmärgi püstitamisel lähtutakse meeste ja naiste tegelikest vajadustest ja püütakse kehtivat ebavõrdsust kaotada?

Püstitatud eesmärgid tuleks ümber sõnastada selliselt, et need sisaldaksid nii meeste kui ka naiste vajadustega arvestamist ja/või soolise lõhe vähendamise eesmärki.

Näiteks meetme eesmärk on panustada nii meeste kui ka naiste pädevuste ja oskuste arendamisse viisil, mis vastab praegusaegse tööturu nõudmistele.

Samuti tuleks veenduda, et kavandatud eesmärk ei soodustaks sooliste stereotüüpide või traditsiooniliste soorollide taastootmist.

Näiteks seatakse eesmärgiks naiste töö- ja pereelu ühitamise võimaluste parandamine ja ei võeta meetme kujundamisel arvesse meeste vajadusi töö- ja pereelu ühitamisel, siis see säilitab traditsioonilist arusaama mehest kui pere peamisest leivateenijast ja naisest kui majapidamise ja laste eest hoolitsejast.

Soolise võrdõiguslikkuse eesmärk tuleb lõimida kavandatavasse sekkumise valdkonda ja tuleb sõnastada kui eesmärk, mis on seotud meeste ja naiste õiguste, kohustuste, võimaluste ja vastutuse võrdsema jagunemisega.

Kui poliitikavaldkonna olukorra analüüsi ja soolise mõju hindamise tulemusena leitakse, et kavandatava programmi või meetmega ei ole võimalik lahendada valdkonnas esinevat soolise ebavõrdsuse olukorda ja probleemi ei ole võimalik lahendada ka olemasolevat programmi või meedet ümber kujundades, siis tuleb ebavõrdsuse leevendamiseks kavandada lisaprogramme või meetmeid, mis on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.

Näiteks aitavad otseselt soolist võrdõiguslikkust edendada programmid, mis on suunatud naiste tööhõive suurendamisele või naisettevõtluse edendamisele, meeste riskikäitumise vähendamisele, sh alkoholi tarbimise vähendamine, soolise segregatsiooni vähendamisele hariduses, töö- ja pereelu ühitamisele jmt.

Seega meeste ja naiste võrdsuse saavutamine võib olla kas programmi või meetme otsene eesmärk või toetab programm või projekt muuhulgas meeste ja naiste võrdsuse saavutamise eesmärki. Teisisõnu – meeste ja naiste võrdsuse saavutamine on poliitikat, programmi või meedet läbiv eesmärk.