Näited sootundlikest indikaatoritest

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus hariduses, teaduses ja tööturul

 • Poiste ja tüdrukute, naiste ja meeste osakaal hariduse ja teaduse erinevatel tasemetel ja valdkondades
 • Naiste ja meeste positsioon tööturul (nt tööhõive määr, mitteaktiivsus ja osaajaga töötamine ning nende põhjused, ameti- ja tegevusaladele jagunemine, ettevõtlusega tegelemine jms)
 • Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe (palgalõhe ka nt valdkondade, ametialade, piirkondade kaupa)

 Naiste ja meeste pikk ja kvaliteetne elu

 • Naiste ja meeste keskmine eeldatav eluiga
 • Naiste ja meeste tervena elatud eluaastad
 • Hüvitiste ja toetuste saajate sooline jaotus vanuse, piirkonna jt tunnuste kaupa
 • Riigi pakutavate või toetatavate teenuste tarbijate ja neist kasu saajate sooline jaotus
 • Allpool vaesuspiiri elavate elanike sooline jaotus
 • Perevägivalla, seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse juhtumite arv ning ohvrite sooline jaotus

 Naiste ja meeste võrdne osalemine otsustusprotsessis

 • Naiste ja meeste osakaal valitavates/nimetatavates organites; naiste ja meeste osakaal juhtivatel ametikohtadel/positsioonidel

Strateegia „Euroopa 2020” tulemuste mõõtmise indikaatorid soolisest perspektiivist lähtudes

Euroopa Parlamendi sisepoliitika direktoraadi tellimusel viidi läbi uurimus „Andmed Euroopa struktuurifondide perioodi protsessi hindamiseks soolisest perspektiivist lähtudes”. Uurimuse eesmärk oli vaadata üle indikaatorite komplekt, mida kasutatakse strateegia „Euroopa 2020” viie eesmärgi saavutamise mõõtmiseks ja kujundada indikaatorid ümber selliselt, et need mõõdaksid muuhulgas ka soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamist. Töö tulemusena pakuti välja 83 sootundlikku indikaatorit, millest paljud on juba kasutamiseks valmis, kuna neid on Eurostati aruannetes perioodiliselt avaldatud. Indikaatorid on jagatud kahte järgmisesse gruppi:

 1. põhiindikaatorid, mis mõõdavad otseselt „Euroopa 2020” viie strateegilise eesmärgi saavutamise tulemust soolist aspekti arvesse võttes;
 2. lisaindikaatorid, mis mõõdavad kaudseid eesmärke, millel on soolise võrdõiguslikkuse saavutamise seisukohast samuti väga oluline seos kõigi viie eesmärgi saavutamisega.

Sootundlikud indikaatorid  Euroopa 2020.

Indikaatorid soolõime strateegia rakendamise protsessi edukuse mõõtmiseks

 • Soolise võrdõiguslikkuse, sh soolõime koolituse saanud ametnike arv ministeeriumis
 • Ametnike arv ministeeriumides, kes vastutavad soolõime strateegia rakendamise eest
 • Soolõime strateegia rakendamiseks eraldatud raha osakaal kogu eelarvest
 • Soolise mõju hindamiste arv ministeeriumis
 • Soopõhise statistika kasutamine olukorra analüüsides
 • Sootundlike indikaatorite kasutamise osakaal kõigist indikaatoritest
 • Soolise võrdõiguslikkuse saavutamise eesmärkide arv arengukavades
 • Otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks kavandatud meetmete arv ministeeriumide kaupa