Kohapealne kontroll toetuse saaja juures

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja soolõime strateegia rakendamine on kohustuslik ka struktuurivahenditest rahastatavate projektide elluviimisel.

Kui kontrolli teostatakse toetuse saaja või partneri juures, tuleks teha kindlaks, kas

  • projekti tegevuste elluviimisel täidetakse ühissätete määruses ja fondide määrustes esitatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja  soolõime strateegia rakendamise nõudeid;
  • projekti tegevustesse sihtgruppide kaasamisel järgitakse võimaluse korral soolise tasakaalustatuse põhimõtet;
  • toimuvatest üritustest teavitamisel ja ürituste planeerimisel jälgitakse, et info üritustest oleks kättesaadav ja osavõtuvõimalus oleks tagatud nii meestele kui ka naistele (välja arvatud erimeetmete puhul, mis on suunatud ühele soogrupile);
  • projekti rakendajate teadmised soolise võrdõiguslikkuse edendamisest ja soolõime strateegia rakendamisest on piisavad, et tagada läbiva teemaga – meeste ja naiste võrdsus – arvestamine ja kas on olemas plaan soolõime strateegia rakendamiseks.