Olulisemad valdkonnad

Olulisemad valdkonnad ja teemad, mille puhul tuleks soolist aspekti arengukavade koostamisel ja meetmete/programmide kavandamisel kindlasti arvesse võtta ning kavandatavate meetmete soolist mõju hinnata on järgmised.

  • Hoolekande- ja tervishoiuteenuste korraldus ja inimeste tervis (sh hoolekande- ja terviseteenuste kvaliteet ja kättesaadavus, tervisekäitumine, haiguste või tervisekahjustuste riskitegurid, tervishoiuteenuste hinnad jmt).
  • Tööturg, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid (sh ligipääs tööhõivele, töötajate liikumine erinevatele tegevusaladele ja sektoritesse, töökohtade loomine ja kaotamine, täiendus- ja ümberõppe korraldus, töötingimused ja töökeskkond, töö-ja pereelu ühitamine, sotsiaalsed garantiid, tööst põhjustatud haiguste ja haigustega seotud terviseprobleemide esinemine, töökeskkonna ohutegurid jmt).
  • Haridussüsteem ja kultuur (sh teadus- ja arendustegevus, haridus- ja kultuuriteenuste kättesaadavus, investeeringud spordirajatistesse, sportlaste rahastamine jmt).
  • Turvalisus ja võitlus kuritegevusega (sh kuritegevuse ennetamine, hädaolukordadeks valmistumine ja kriisireguleerimine jmt).
  • Transpordikorraldus (sh ühistranspordi korraldus, liikluskorraldus, liiklusohutus jmt).
  • Regionaalareng (sh avaliku ruumi planeerimine jmt).
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtete tegevus (sh juurdepääs ettevõtlustoetustele, ettevõtlusega alustamine ja ettevõtete laienemine, investeeringud konkreetsesse majandus- või ettevõtlussektorisse jmt).
  • Sotsiaalhoolekanne (sh kohalike omavalitsuste osutatavate avalike teenuste väljaarendamine ja osutamine jmt).

Kirjeldatud loetelu ei ole ammendav ning soolise võrdsuse teemaga seose tuvastamisel tuleks eeskätt lähtuda eelpool kirjeldatud küsimustest.