Neljasammuline soolise mõju hindamise meetod

Põhja-Iirimaa peaministri büroo ja soolise võrdõiguslikkuse osakonna 2004. aastal avaldatud soolise mõju hindamise käsiraamatus on esitatud soolise mõju hindamise meetod, mis koosneb neljast sammust.

  • Esimeses sammus kogutakse käsitletava poliitikavaldkonna kohta andmeid sugude kaupa ja tehakse võrdlev analüüs. Kogutakse nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset infot. Loe lisaks „Valdkonna olukorra sooline analüüs”.
  • Teises sammus hinnatakse kogutud andmete põhjal, kuidas meeste ja naiste erinev olukord ning kogemused mõjutavad konkreetses poliitikavaldkonnas kavandatavaid tegevusi.
  • Kolmas samm sisaldab eelneva kahe sammu põhjal kogutud informatsiooni analüüsi, mille eesmärk on leida seosed käsitletava programmi või meetme temaatika või eesmärgiga ning leida võimalused, kuidas kavandatavat poliitikat või meedet ümber kujundada viisil, et oleks ühtlasi arvesse võetud meeste ja naiste võrdsuse saavutamise eesmärki.
  • Neljandas sammus valitakse indikaatorid edusammude hindamiseks ning seatakse indikaatorite baas- ja sihttasemed.

Vaata näidet.