Lahendusvariandi valimine meeste ja naiste ebavõrdsuse vähendamiseks

Kui sooline ebavõrdsus ja selle põhjustajad on tuvastatud, tuleks leida lahendusvariandid, et meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust vähendada.

Tuleks mõelda, kas ebavõrdsust on võimalik vähendada

  • täiendades ja parandades kavandatud meetmeid ja programme selliselt, et need võtaksid paremini arvesse sugupoolte erinevaid huve ja vajadusi ehk lõimides soo aspekti valdkonna poliitika ja meetmete kavandamise protsessi

või

  • on tarvis rakendada erimeetmeid, et tagada alaesindatud või halvemas olukorras oleva sugupoole olukorra kiirem parandamine.

Hetkeolukorra analüüsi tulemus on selge ja terviklik ülevaade meeste ja naiste sotsiaalmajanduslikust olukorrast konkreetses poliitikavaldkonnas:

  • meeste ja naiste erinevused juurdepääsus ja ressursside jaotuses ning vajadustes on määratletud;
  • soolise ebavõrdsuse esinemine või puudumine konkreetses poliitikavaldkonnas on tuvastatud;
  • eesmärgid meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamiseks on vajaduse korral seatud.