Kaasamine ja konsulteerimine

Kaasamisel ja huvigruppidega konsulteerimisel lähtutakse sellest, et meestel ja naistel on erinevad elukogemused, võimalused, probleemid ja vajadused. Meestele ja naistele tagatakse võrdne juurdepääs informatsioonile ning võrdsed võimalused esitada oma seisukohti. Otsustusprotsessidesse tuleb kaasata mõlema sugupoole esindajaid võimalikult võrdselt.

Oluline on ka konsulteerida soolise võrdõiguslikkuse ekspertidega, nais- ja meesorganisatsioonide esindajatega ning korraldada ajurünnakuid, et analüüsida soolise ebavõrdsuse põhjusi. Kaasatavates huvigruppides peab olema naisi ja mehi erinevas vanuses, erinevast rahvusest, regioonidest jmt, et tagada võimalikult mitmesuguste sotsiaalsete gruppide huvide võrdväärne esindatus otsustusprotsessis.

Konsulteerimiskohustus huvigruppide ning mittetulundusühendustega, kellel on õigustatud huvi aidata võidelda soolise diskrimineerimise vastu, on sätestatud ka soolise võrdõiguslikkuse seaduses (§ 9 lõige 2 prim).