Kutse- ja kõrgharidus

Kutse- ja kõrghariduse teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad kutse- ja kõrghariduse ning soolise võrdõiguslikkuse teema kokkupuutevaldkonnad, anda ülevaade kutse- ja kõrgharidusele püstitatud eesmärkidest soolise võrdsuse saavutamiseks ning olla teejuhiks probleeme avavate/selgitavate allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.
Teemalehe eesmärgiks on toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist, sh. sooaspekti läbivat arvestamist õppeasutuste tegevustes.

Teemaleht on eelkõige suunatud seadusloojatele, kutse- ja kõrghariduspoliitika väljatöötajatele, haridusametnikele ja  koolide juhtkondadele.

Teemalehes käsitletakse järgmiseid küsimusi:
• millised on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid kutse- ja kõrgharidusvaldkonnas;
• kuidas sooaspekti arvestamine toetab Eesti haridussuundumusi ja aitab  kaasa poiste ja tüdrukute/ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele;
• mida tuleb silmas pidada kutse- ja kõrgharidusvaldkonda puudutavate  andmete kogumisel, õigusaktide ja poliitikate väljatöötamisel ja ellurakendamisel ja
• tutvustatakse rahvusvahelist  kogemust, mis aitab eesmärgipäraselt  ja järjepidevalt  liikuda sooliselt tasakaalustatuma ühiskonna poole

 

Loe edasi teemalehest: Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus